Thursday, April 29, 2010

nama

Di antara hak anak ke atas ibu bapanya ialah memberikannya nama yang baik dan menghindarkan daripada memberikannya nama yang tidak elok.

Tersebut di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu, bahawa Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Maksudnya: “Sesungguhnya di antara hak anak ke atas bapa ialah mengelokkan namanya dan mengelokkan adabnya.”

(Hadis riwayat al-Bazzar)

Sebagaimana juga menurut hadis-hadis Nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam yang lain dan kata-kata ulama bahawa adalah dituntut terutama sekali kepada ibu bapa supaya memilih nama-nama yang baik dan nama-nama yang memberi sempena baik ketika meletakkan atau memberi nama kepada anak yang baru lahir, dan menghindarkan daripada meletakkan nama-nama yang dimakruhkan lebih-lebih lagi yang diharamkan.

Syeikh al-Islam Ibrahim al-Baijuri menegaskan di dalam kitab Fath al-Qarîb bahawa sunat diberi nama anak dengan nama yang baik, sebagaimana menurut sebuah hadis Nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam:

Maksudnya: “Sesungguhnya kamu dipanggil pada Hari Kiamat dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapa kamu, dari itu elokkanlah nama-nama kamu.” (Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad)

Sehubungan dengan itu Islam meletakkan garis panduan yang boleh dijadikan sebagai asas ketika memilih dan memberi nama anak.

Masa Yang Dianjurkan Memberi Nama Anak
Al-Imam an-Nawawi menegaskan di dalam kitabnya al-Adzkâr bahawa sunat memberi nama anak yang baru dilahirkan sama ada pada saat hari dia dilahirkan ataupun pada hari ketujuh, sebagaimana yang diriwayatkan daripada ‘Amr bin Syu‘aib daripada bapanya daripada datuknya:

Maksudnya: “Sesungguhnya Nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan agar memberi nama kepada anak yang baru lahir pada hari ketujuh dari hari kelahirannya, menghilangkan kotoran daripadanya dan membuat ‘aqiqah untuknya.”
(Hadis riwayat Tirmidzi)

Walaupun demikian, ada juga ulama mengatakan bahawa tidaklah mengapa yakni harus memberi nama anak sebelum hari ketujuh ataupun selepasnya.

Orang Yang Berhak Memberikan Nama
Bapa selaku wali kepada anaknya adalah orang yang berhak memilih dan memberi nama. Namun elok bagi bapa sama-sama berbincang dengan isterinya selaku ibu dalam memilih nama untuk anak mereka, kerana yang demikian itu akan menggembirakan dan menyenangkan hati isteri.

Selain daripada itu, sunat menyerahkan urusan memilih dan memberi nama anak kepada orang-orang salih, sama ada dia itu lelaki ataupun perempuan. Ini adalah berdasarkan sebagaimana yang sering berlaku di zaman Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam di mana apabila salah seorang sahabat dikurniakan anak dia akan membawanya kepada Nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam, lalu Baginda memberi nama anak tersebut. Di antara hadis yang menegaskan perkara tersebut ialah yang diriwayatkan daripada Anas Radhiallahu ‘anhu, beliau berkata:

Maksudnya: “(Apabila) anak Abu Talhah lahir maka aku (Anas) membawanya kepada Nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam, lalu Baginda mentahnîknya (mengunyahkan kurma kemudian dimasukkannya ke dalam mulut anak itu) dan diberinya nama Abdullah.”
(Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Memberi Nama Anak Yang Meninggal Kerana Keguguran Jika anak yang meninggal kerana keguguran itu sudah ditiupkan roh ke dalamnya, maka sunat diberikan dia nama. Apabila tidak dikenali apakah dia laki-laki atau perempuan, maka diberi nama yang sesuai untuk laki-laki dan perempuan, seperti Talhah, ‘Umairah dan lain-lain.

Begitu juga sunat diberikan nama anak yang belum sempat diberikan nama sebelum dia meninggal dunia.

Nama-Nama Yang Disunatkan

Apa yang perlu diambil perhatian ketika memberi nama anak ialah memilih nama yang baik dan indah, sebagai mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam. Justeru itu disunatkan memberi nama anak dengan nama-nama seperti berikut:

Sebaik-baik nama yang dianjurkan ialah nama Abdullah (hamba Allah) dan Abdul Rahman (hamba Allah yang bersifat rahman yang sangat pemurah).

Ataupun nama ‘Abd (hamba) yang disandarkan kepada nama-nama Allah (Al-Asmâ’ Al-Husnâ), seperti Abdul Hakim, Abdul Halim, Abdul Aziz dan seumpamanya.

Kemudian nama-nama yang mengandungi pujian seperti Muhammad, Ahmad, Mahmud dan seumpamanya.

Sebenar-benar nama pula ialah Harits (orang yang mencari kehidupan atau orang yang rajin bekerja) dan Hammam (orang yang bercita-cita tinggi atau berazam terus menerus).

Diriwayatkan daripada Ibnu ‘Umar Radhiallahu ‘anhuma beliau berkata:
Maksudnya: “Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda: “Sesungguhnya nama- nama kamu yang paling disukai Allah ‘Azza wa Jalla ialah Abdullah dan Abdul Rahman.”
(Hadis riwayat Muslim)

Selain daripada itu, memberi nama dengan nama Muhammad itu mengandungi beberapa kelebihan yang tinggi dan membawa keberkatan, di antaranya sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, bahawa pada Hari Kiamat malaikat memanggil: “Bangunlah orang yang namanya Muhammad dan masuklah ke dalam syurga, kerana memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wasallam.” (I‘ânah at-Thâlibîn 2/337, Hasyiah al-Bajuri 2/305 dan Mughni al-Muhtâj 4/371)

Nama-Nama Yang Diharamkan
Haram memberi nama anak atau memakai nama dengan nama Allah, al-Ilah, ar-Rabb, Malik al-Muluk (raja sekalian raja), Syahan Syah (raja sekalian raja) dan Hakim al-Hukkam (hakim sekalian hakim), kerana nama-nama tersebut semata-mata khusus untuk Allah Subhanahu Wata’ala.
Jika hendak memakai nama-nama tersebut mestilah didahulukan dengan nama ‘Abd (hamba), seperti Abdullah, ‘Abd al-Ilah, Abd al-Rabb dan sebagainya.

Selain daripada itu, haram memakai nama atau memberi nama anak dengan nama Rahman (yang Maha Pemurah) tanpa meletakkan nama ‘Abdul’ di hadapannya, kerana sifat yang Maha Pemurah itu tidak layak dipakai untuk makhluk melainkan untuk Allah jua. Nama Rahman merupakan salah satu daripada nama-nama Allah (Al-Asmâ’ Al-Husnâ). Justeru itu apabila memakai nama Rahman hendaklah diletakkan di hadapannya nama ‘Abdul’ menjadi Abdul Rahman.

Begitu juga haram memakai nama atau memberi nama anak dengan nama Abdul Ka‘bah (hamba Ka‘bah), Abdul Husain (hamba Husain), Abdun Nabi (hamba Nabi), Jarullah (jiran Allah), Rafiqullah (rakan Allah) atau seumpamanya, kerana nama-nama tersebut boleh memberi tanggapan yang palsu bahawa yang selain daripada Allah itu juga ada mempunyai hamba ataupun Allah itu mempunyai jiran dan kawan.

Nama Yang Dimakruhkan
Memberi nama dengan nama yang tidak elok boleh menyebabkan anak itu tidak dihormati dan diejek-ejek pada masa akan datang, sama ada secara disedari atau tanpa disedari, umpamanya nama Sapihah (bodoh), Balidah (bodoh), Bahimah (binatang), Sariqah (pencuri) dan sebagainya. Semua nama-nama tersebut atau yang seumpamanya, walaupun setengahnya sedap didengar tetapi ianya membawa maksud yang tidak baik dan ini boleh menjadi bahan ejekan orang terhadap anak yang diberikan nama seperti itu.
Oleh itu makruh memberikan nama anak dengan nama yang tidak elok, seperti nama-nama yang disebutkan di atas atau seumpamanya.

Begitu juga makruh memberi nama dengan nama yang pada kebiasaannya boleh membawa dalam jiwa seseorang kepada rasa pesimistik, yakni cenderung melihat keburukan sesuatu atau mudah berasa hilang kepercayaan terhadap sesuatu, seperti nama Yasar (senang), Rabah (untung), Harb (peperangan) dan sebagainya.

Umpamanya anda bertanya kepada seseorang: “Adakah Rabah di sana?” Atau: “Adakah Yasar di sana?” Atau: “Ke mana Harb pergi?”. Lalu dijawab orang dengan berkata: “Rabah tidak ada,” atau “Yasar telah pergi” atau “Harb telah datang”, dan ini boleh menimbulkan rasa pesimistik dalam diri anda, kerana jawapan orang itu seolah-olah membawa maksud, bahawa tidak akan ada keuntungan atau kesenangan telah pergi atau peperangan akan datang (berlaku).

Padahal Islam menyuruh penganutnya bersikap optimistik, iaitu melihat sesuatu perkara dengan jangkaan atau harapan baik, bukan bersikap pesimistik.

Sehubungan dengan itu, terdapat hadis-hadis Nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam yang menyebutkan mengenai perkara ini, di antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Samurah bin Jundab Radhiallahu ‘anhu beliau berkata:

“Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda maksudnya : “Jangan engkau beri nama anakmu dengan nama Yasar (senang), jangan pula Rabah (untung), jangan pula Najah (berjaya) dan jangan pula Aflah (menang), kerana pada suatu ketika kamu akan berkata: “Adakah dia ada di sana?” Kebetulan pula dia tidak ada, maka dikatakanlah: “Tidak” (tidak ada kesenangan, tidak ada keuntungan, tidak ada kejayaan atau tidak ada kemenangan).” Itulah empat kata, kamu tidak perlu menambahnya lagi.”
(Hadis riwayat Muslim)

Nama Yang Diharuskan
Sebagaimana menurut ulama, boleh memakai nama atau memberi nama anak dengan nama-nama Allah (al-Asmâ’ al-Husnâ) dengan tidak meletakkan nama ‘Abd (hamba) di hadapannya, seperti al-Quddus, Ar-Rahim dan sebagainya, kecuali nama-nama yang diharamkan sebagaimana yang dinyatakan terdahulu.

Namun yang demikian, sunat diletakkan nama ‘Abd (hamba) sebelum Al-Asmâ’ Al-Husnâ bagi menunjukkan kehambaan kepada Allah dan mengambil sempena baik dengan memakai nama-nama daripada sifat-sifat Allah, seperti Abdul Quddus, Abdul Rahim dan sebagainya.
Harus memberi nama anak dengan nama yang baik dan indah seperti nama Fakhruddin (kemegahan agama), Zainul ‘Abidin (perhiasan orang-orang yang beribadat), Wahidah (yang terkemuka), Wajihah (yang mempunyai nama dan darjat di dunia dan di akhirat) dan lain-lain nama yang baik.

Mengubah Nama
Wajib diubah nama-nama yang diharamkan, kerana mengubah nama yang haram itu adalah sebahagian daripada perkara menghilangkan kemungkaran.

Di samping itu pula, sunat diubah nama yang kurang elok kepada nama yang lebih baik.
Nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam sendiri mengubah nama- nama orang seperti Al-‘Ashi (penderhaka), Aziz (perkasa), ‘Atalah (tongkat besi besar), Syaitan, Al-Hakam (yang bijaksana dalam menghukum), Ghurab (gagak), Habab (buih air) dan Syihab (bintang atau tahi bintang), dengan nama baru iaitu Hasyim.

Tersebut di dalam sebuah hadis:
Maksudnya: “Daripada Ibnu Umar Radhiallahu ‘anhuma (beliau meriwayatkan) bahawa Nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam mengubah nama ‘Ashiah (penderhaka), dan Baginda bersabda: “Namamu (berubah menjadi) Jamilah (cantik).'' (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Sebagai suatu kesimpulan, salah satu identiti tentang keislaman seseorang itu ialah namanya. Dengan nama memudahkan pengenalan awal tentang siapa diri orang itu.
Sebagai orang Islam hendaklah memberi nama anak dengan nama yang dianjurkan oleh syara‘ bukan dengan nama yang bunyinya sahaja sedap didengar tetapi tidak elok maksudnya. Si anak tidak akan merasa malu dengan namanya yang memberi makna yang baik dan bukan sebaliknya. Di samping itu dengan nama yang elok itu mudah-mudahan akan memberi kesan yang baik kepada bentuk p
eribadi anak berkenaan.

0 comments:

Post a Comment